Reklam Kurulunun internet üzerindeki ihlaller için erişim engelleme yetkisi iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, 13.09.2023 tarihli, 2022/70 E. ve 2023/152 K. sayılı kararında Reklam Kurulunun internet üzerindeki ihlaller için erişim engelleme kararı verme yetkisini iptal etmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”)  m. 77/12 hükmünde Kanun’un 61. maddesinde yer alan yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında uygulanacak yaptırımlar düzenlenmiştir. İşbu hükümde yer alan beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu cümlelerinin iptallarine karar verilmiştir. Bu cümleler aşağıdaki gibidir:

“Bu cezalarla birlikte aykırılığın internet ortamı üzerinden gerçekleştirilmesi hâlinde, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL vb. şeklinde) erişimin engellenmesine Reklam Kurulu tarafından karar verilebilir. Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilir. Bu karar uygulanmak üzere 4/5/2007 tarihli ve 5651  sayılı  İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 6/A maddesi gereğince Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilir. Bu karara karşı sulh ceza hakimliğine başvurulabilir. Sulh ceza hakimliğince verilen karara karşı 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.”

İptaline karar verilen hükümlerin Anayasanın 48. maddesinden güvence altına alınmış olan çalışma ve teşebbüs kurma özgürlüğünü ve Anayasanın 26. maddesinde yer alan ifade özgürlüğünü sınırlandırdığı belirtilmiştir. Aynı zamanda ulaşılmak istenen amaca daha hafif bir sınırlama ile ulaşılmasını mümkün kılabilecek, daha az zarara yol açabilecek alternatif yöntemlerin düzenlememiş olması ve kurallarla öngörülen sınırlamanın ölçülülük anlamında gereklilik ilkesini sağlamadığı gerekçe gösterilerek belirtilen cümlelerin iptaline karar verilmiştir.

İşbu kararın Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra (27/7/2024) yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

İlgili karara ulaşmak için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231027-9.pdf

 

 

İlginizi Çekebilir

Genel Hizmetlerimiz Formu