Getirilen Yeni Düzenlemeler ile Vergi Kanunlarında Yapılması Öngörülen Birtakım Düzenlemeler

06/02/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

15 Temmuz 2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete ile önemli değişiklikler meydana geldi. Söz konusu değişiklikler, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi amacı gütmekte ve bu doğrultuda birçok alanı birlikte düzenlemektedir. Bu kapsamda getirilen yeni düzenlemeler ile vergi kanunlarında yapılması öngörülen düzenlemelerin özetine aşağıda yer verilmiştir.

  1. Asgari Ücret Desteği Uzatılmıştır

Söz konusu düzenleme ile işverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürmek maksadıyla istihdamı korumalarını ve artırmalarını desteklemek için 2023 yılı haziran dönemi sonuna kadar her yıl verilmiş olan asgari ücret desteğinin süresi uzatılmıştır. Bu kapsamda 2023 yılının sonuna kadar istihdamı desteklemeye devam etmek amacıyla iş gücü maliyetlerini azaltacak şekilde işverenlere, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak üzere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 16,66, aylık 500 lira asgari ücret desteği sağlanacaktır. Bu uygulamanın yürürlük tarihi ise 1 Temmuz 2023 tarihi olarak belirlenmiştir. İlgili düzenleme kapsamında destekten yararlanacak işverenlerin yararlanma süreleri içinde, 2022 yılı Ocak ve Aralık aylarında/döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunmaları veya İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem gerçekleştirdiklerinin tespiti gibi hallerde bu katkıdan yararlanmayacakları da belirtilmiştir.

  1. Kurumlar Vergisi Oranı Yükseltilmiştir

Kurum kazancı üzerinden alınan kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25’e yükseltilirken, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları için alınan kurumlar vergisi oranı ise yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltilmiştir. Aynı hüküm kapsamında ihracat yapan kurumlar için uygulanmakta olan 1 puanlık kurumlar vergisi indirim oranının 5 puan olarak değiştirileceği de düzenlenmiştir.

  1. Girişim Sermayesi Dışındaki Yatırım Fon ve Ortaklıklarına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnaları Kaldırılmıştır

Kurumların, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri gelirlere sağlananlar hariç tutulmak üzere, yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisnalar ile taşınmaz satışından elde ettikleri kazançlara tanınan kurumlar vergisi istisnasının da kaldırılacağı düzenlenmiştir. Yapılan bu değişiklik, düzenlemenin Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarih itibariyle iktisap edilen yatırım fonu katılım payları için uygulanacak. Düzenlemenin yayımlanmasından önce iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelirler ise kurumlar vergisinden istisna olmaya devam edecek.

  1. Kurumların Aktifinde Yer Alan Taşınmazların Kısmi Bölünme Yoluyla Devri Uygulamasına Son Verilmiştir

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19’uncu maddesinde yer alan “Kısmi Bölünme” düzenlemesinde, taşınmazlar, şirketlerin iştirak hisseleri ve üretim ile hizmet işletmeleri belirli şartlar dahilinde kısmi bölünme işlemine konu edilebilir. Bu kapsamda yapılan kısmi bölünme işlemi ise kurumlar vergisi, KDV, damga vergisi ve tapu harcından istisnadır. Yeni getirilen düzenleme ile 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren taşınmazlar kısmi bölünme kapsamından çıkarılarak yalnızca bir taşınmazın devri kısmi bölünmeye tanınan vergi istisnalarından yararlanamayacak.

  1. Konut Kira Artış Oranlarındaki Sınır Uzatılmıştır

Yapılan önemli değişikliklerden bir diğeri ise konut kiralarına ilişkin düzenlemedir. Resmî Gazete ‘de yayımlandığı üzere konut kiralarında uygulanacak kira bedeli için öngörülen yüzde 25 sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam etmesine karar verilmek suretiyle bir yıl daha uzatılmıştır.

İlginizi Çekebilir

Genel Hizmetlerimiz Formu