II-16.3 Sayılı Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği

Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (“Tebliğ”) 18.05.2023 tarihinde 32194 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ kapsamında halka açık olmayan ortaklıkların Borsa İstanbul A.Ş.’nin Girişim Sermayesi Pazarında (“GSP”) işlem görmek üzere yalnızca sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek paylarının halka arz edilmeden nitelikli yatırımcılara satışına ve söz konusu ortaklıkların yükümlülükleri ile muafiyetlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Tebliğ uyarınca, Payların GSP’de işlem görmesi amacıyla nitelikli yatırımcılara satışı için bir izahname düzenlenmesi ve bu izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından onaylanması gerekmektedir. Tebliğ kapsamında izahname başvurusu sürecine ve devamında dikkat edilmesi gereken hususlara detaylı olarak yer verilmiştir.

İzahname Başvurusu Öncesi İzlenecek Adımlar

  1. Ortaklık yönetim kurulunca esas sözleşmenin Kurul düzenlemelerine ve Kanun’a uygun hale getirilmesi için gerekli değişiklikleri içerecek şekilde hazırlanacak madde tadil tasarısı karara bağlanmalı ve Tebliğ’in EK-1’inde yer alan belgelerle birlikte Kurul’a başvurulmalıdır.
  2. Ortaklık genel kurulu tarafından, TTK hükümlerine uygun olarak alınacak bir karar ile sermaye artırımı yapılmalı ve yeni pay alma hakları kısmen ya da tamamen sınırlandırılmalıdır. Bu durumun tek istisnası ortaklığın kayıtlı sermaye sistemi dışında olmasıdır. Bu durumda ise söz konusu işlemler, esas sözleşme ile yetkilendirilmiş olması koşulu ile yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilecektir.

Söz konusu işlemlerin ardından Kurulca belirtilen şekilde hazırlanmış olan izahname ve Tebliğ’in EK-2’sinde yer alan belgelerin de eklendiği bir dilekçe ile izahnamenin onaylanması için ortaklık ya da yetkili kuruluş tarafından Kurul’a başvurulacaktır.

Satış Dönemi ve Finansal Tablolar

Kurul düzenlemeleri doğrultusunda payların satışa sunulacağı yıldan önceki yıla ait olarak hazırladıkları ve özel bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları bazı koşulları sağlamalıdır. Bu koşullar aşağıdaki gibidir:

  • Aktif toplam en az 000.000,00-TL olmalıdır.
  • Net satış hasılatı en az 10.000.000,00-TL olmalıdır.
  • Kayıtlı sermaye sistemine geçmek için ise tescil edilmiş sermaye en az 10.000.000,00-TL ve ödenmiş durumda olmalıdır.

Tebliğ’e göre satış dönemi 1 Şubat ile 1 Ağustos arasında ise önceki yıl ile karşılaştırmalı son yıllık finansal tablolar ve satış dönemi 2 Ağustos ile 31 Ocak arasında ise önceki yıl ile karşılaştırmalı son yıllık ve son altı aylık ara dönem karşılaştırmalı finansal tabloların izahnamede yer alması gerekecektir. Satış döneminin tespitinde ise payların satışa sunulduğu ilk gün esas alınacaktır.

Yükümlülükler

Tebliğ uyarınca, GSP’de işlem görmek üzere payları halka arz edilmeden ihraç edilecek ortaklıklarda ek pay satışı gerçekleştirilmeyecektir. Payların satış fiyatının nominal değerinden fazla olması durumunda bu fiyata ve bu fiyatı hesaplama yöntemine ilişkin tespit raporu, payların satışına aracılık eden yetkili kuruluş tarafından hazırlanacak ve bunu takiben satış yapılacağı tarihten en az iki gün önce Kurulun ilgili düzenlemelerine uygun olarak KAP’ta ilan edilecektir.

Ortaklık paylarının GSP’de işlem görmesi için Kurula yapılan başvurularda, yetkili kuruluş ile ihraççı arasında Kurulun aracılık faaliyetlerine ilişkin düzenlemelere riayet edilerek bir “satışa aracılık sözleşmesi” imzalanacaktır.

Tebliğ’de ayrıca Kurul tarafından onaylanan izahname ilan edildikten sonra, payların satışa sunulması tarihinden en az iki gün önce olacak şekilde satışın başlangıç ve bitiş tarihinin KAP’ta ilan edilmesi zorunlu tutulmuştur. Payların satış süresi ise iki gün olarak belirlenmiştir. Yetkili kuruluş için ihracın nihai tutarını, dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içinde KAP’ta açıklama yükümlülüğü getirilmiştir.

Ortaklıkların GSP’de işlem görmeden önceki paylarının Tebliğ’de belirtilen süreler boyunca borsada işlem gören niteliğe dönüştürülemeyeceği de düzenlenmiştir.

Satış Sonrasında Uyulacak Esaslar

Tebliğ kapsamında ortaklıkların payları, borsada işlem görmeye başladıkları yılı takip eden iki yıllık süreyi tamamlamadan halka arz edilmek suretiyle satılamayacaktır.

Ortaklıklar, payları borsada işlem görmeye başladığı yılı takip eden beş yılı aşmamak üzere paylarının borsanın diğer pazarlarında işlem görmesini temin etmek amacıyla, Kurulun ilgili düzenlemelerine riayet ederek, paylarının yalnızca sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmesine yönelik olarak düzenlenecek izahnamenin onaylanması talebi ile Kurula başvuru yapmak zorundadır. Belirlenen süre içerisinde başvuru yapmayan veya başvurusu onaylanmayan ortaklık, başka bir işlem gerekmeksizin, Kanun kapsamından çıkmış ve payları borsa tarafından GSP’den çıkarılmış sayılacaktır.

İzahnamenin onaylanması ve payların halka arzını takiben payları diğer borsa pazarlarında işlem görmeye başlayan ortaklıkların halka arza konu olmayan payları, diğer pazarlarda işlem görme tarihini takip eden iki yıl tamamlanmadan borsada işlem gören niteliğe dönüştürülemeyecektir. Ancak ortaklıkların daha önce GSP’de işlem gören payları bu durumun dışındadır.

Muafiyetler & Diğer Hususlar

Tebliğ uyarınca payları GSP’de işlem görecek ortaklıklar üç ve dokuz aylık ara dönem finansal rapor düzenleme yükümlülüğünden muaf olacaktır.

Payları borsada işlem gören ortaklıkların devralma veya devrolma yoluyla birleşme işlemine taraf olması durumunda birleşme işleminin tescili ile başka bir işleme gerek kalmaksızın bu ortaklıkların Kanun kapsamından çıktığı ve paylarının GSP’den çıktığı kabul edilecektir. Tecili takip eden iki yıl süresince devralan ortaklık, paylarının GSP’de işlem görmesi amacıyla satışına ilişkin izahname onayı başvurusu yapamayacaktır. Bölünme işleminde ise işlemin tescili ile ortaklık yine başka bir işlem gerekmeksizin Kanun kapsamından ve payları da GSP’den çıkmış sayılacaktır. Devralmada yer alan iki yıllık süre bölünme işlemi için de geçerlidir.

Tebliğ kapsamında nitelikli yatırımcılar için de bir düzenlemeye yer verilmiş olup bu yatırımcıların nitelikli sıfatını haiz olduklarına ilişkin bilginin, ilgili yatırımcıdan alınan beyan üzerine yetkili kuruluş tarafından merkezi kaydi sistemde kayıt altına alınması gerektiği belirtilmiştir.

Tebliğ’e göre, kapsamında bulunan ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları, ortaklığın kendi paylarının geri alımı işlemini gerçekleştirmeyi haiz değildir. Nakit sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar ise sadece nitelikli yatırımcılar tarafından satın alınabilecektir.

Tebliğ’de son olarak Kurul ücreti belirlemesi yapılmış ve bu ücretin, izahnamenin onaylanarak ortaklığa teslimi öncesinde Kurul adına açılan bir hesaba yatırılması zorunluluğu düzenlenmiştir.

Sonuç

İşbu Tebliğ ile şirketlerin kurumsallaşmasının önü açılmış olup Tebliğ kapsamındaki şirketlerin; güvenilirlik, şeffaflık ve SPK nezdinde denetlenebilirlik ilkesi gereği yatırım ekosisteminin talep gören birer oyuncusu haline gelmelerine olanak sağlanmıştır.

Tebliğ ile birlikte halka arz için öngörülen ağır şartların yerine getirilmesi gerekmeksizin sermaye sağlayan bir finansman aracına erişim imkânı tanınmıştır. Ancak halka arzdan farklı olarak Tebliğ’den faydalanan şirketler açısından yalnızca nitelikli yatırımcıların yatırım sahası olarak belirlenmesi durumu iki yönlü şekilde ele alınmalıdır. Söz konusu düzenleme daha nitelikli bir yatırımcı kitlesine hitap edecek bir sistem sağlarken diğer yandan bu kitlenin kısıtlı olmasına da yol açacaktır.

Tebliğ her ne kadar şirketler açısından yukarıda saydığımız şekilde avantajlar sağlıyor olsa da yatırımcılar açısından incelendiğinde halka arzdaki yatırımcı haklarının belirlendiği ve bu noktada atıf yapılan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1), Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) ve Pay Alım Teklif Tebliği’nin (II-26.1) içeriğinde yer almadığı da dikkate alınmalıdır. Bu nedenle ileride yaşanacak sorunların bertarafı için yatırımcıların haklarının korunması doğrultusunda SPK tarafından ayrıca bir düzenleme yapılması ihtiyacı doğacaktır.

İlginizi Çekebilir

Genel Hizmetlerimiz Formu